Tävlings-bestämmelser

 

Tävlingsbestämmelser för Ale GK. Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel och Spel- och tävlingshandboken. Dessutom gäller följande tävlingsbestämmelser för klubbens tävlingar om inte annat beslutats för den enskilda tävlingen.

Villkor för tävling

Deltagare

För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda. Spelare som inte är medlemmar i Ale GK måste dessutom betala tävlingsgreenfee.

Omfattning och spelform

Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inget annat bestäms för en specifik tävling:

Klass A handicap till och med 12,8
Klass B handicap 12,9 till 24,7
Klass C handicap 24,8 till 36,0
Klass D handicap 36,1-54
Vid färre än fyra deltagare eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt beslut av tävlingsledningen

Avgörande vid lika resultat

Vid lika resultat särskiljs deltagarna på följande sätt:
1. Spelhandicapmetoden
2. Matematiska metoden
3. Lottning

Anmälan

Om inte annat är bestämt ska anmälan till tävling göras senast klockan 13.00 två dagar före tävlingen via golf.se, i golfterminalen eller via kansliet. Vid återbud efter anmälningstiden utgång, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift. Spelare som uteblir från start, utan godtagbart skäl, debiteras dubbel anmälningsavgift. (Godtagbara skäl, se 8.1.2.5 i Spel- och tävlingshandboken)

Efteranmälan

Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej.

Överanmälan

Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordning som urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns platser i tävlingen.

Övriga villkor

Prisutdelning

Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att varje klass är avgjord. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. Ombud ska anmälas till tävlingsledning innan prisutdelningen. För att få ta emot pris krävs att spelaren har EGA exakt tävlingshandicap. Undantag från detta är om tävlingen inte kräver exakt tävlingshandicap.

”Scoring area”, scorekortsinlämning

Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Överträdelse

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras i tävlingen.

Tävlingsregler

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla. Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för enskild tävling.

Övning (Regel 7)

Före en fastställd rond eller ett särspel på dag för en slagspelstävling, är övning tillåten på drivingrange, på eller nära övningsgreener och övningsområdet vid maskinhall. Gränsen mellan tävlingsbanan och övningsområdet definieras av vita pinnar som markerar Out of Bounds.

Plikt för brott mot tävlingsregeln: Diskvalifikation.

Avbrott i spelet (anm. i Regel 6-8b)

Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas.

Följande signaler används:
Avbryta spelet omedelbart - En lång signal med sirén.
Avbryta spelet - Tre signaler med sirén, upprepade gånger.
Återuppta spelet - Två korta signaler med sirén, upprepade gånger.

Plikt för brott mot tävlingsregeln: Diskvalifikation.

Transportmedel

Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

*Plikt för brott mot tävlingsregeln:
Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål.

Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).

Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.

Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.

*Användande av varje form av otillåtet transportmedel måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad

PLIKT FÖR BROTT MOT TÄVLINGSREGEL (om inget annat sägs i tävlingsregeln):
Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag